Connecting People Through Goodwill and Friendship

เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2565 (Public Diplomacy Award 2022) จำนวน 1 รางวัล ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่ได้ไปดำเนินกิจกรรมในเชิงการทูตสาธารณะในต่างประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ไปดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม กีฬา นวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ การยอมรับ ชื่นชม นิยม เป็นที่ประจักษ์ในต่างประเทศ
 2. ส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป หรือเป็นแบบอย่างและแนวทาง ให้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น
 3. เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ว่า ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ
 4. เพื่อเผยแพร่บทบาท และกิจกรรมของมูลนิธิไทย ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายการทูตสาธารณะของประเทศไทย

ทั้งนี้ การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึงการดำเนินงานทางการทูตหรือการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีประชาชนในต่างประเทศเป็นเป้าหมาย ในขณะที่งานการทูตมาตรฐาน คือ งานที่เน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลและระดับประเทศในภาพกว้าง ดำเนินโดยภาครัฐ งานการทูตสาธารณะสามารถดำเนินโดยภาครัฐและบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปก็ได้ ในอันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยม กาiยอมรับ ให้แก่ประเทศไทย คนไทย และความเป็นไทยในระดับประชาชนชาวต่างชาติ

ข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่จะเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ ปี 2565 มีดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ
  1. บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะ ที่ไม่แสวงผลกำไร
  2. มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลไทย
  3. เป็นผู้มีความประพฤติและภาพลักษณ์ที่ดี
  4. เป็นผู้ไม่เป็นภัยต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ
  1. สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ
  2.  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ
  3. บุคคลทั่วไป สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่มิใช่เสนอชื่อตนเอง
 3. รางวัล
  1. เงินรางวัล
  2. ประกาศนียบัตรเกียรติคุณและการแต่งตั้งให้เป็น “Goodwill Ambassador for Public Diplomacy” เป็นเวลา 1 ปี
  3. รางวัล (Trophy) ที่มีการจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัล โดยรางวัลเกียรติยศนี้จะหมุนเวียนใช้ในปีถัด ๆ ไป ส่วนผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแบบจำลองของรางวัลเกียรติยศนี้ไปครอบครอง
  4. การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัล ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 4. ขั้นตอนพิจารณาผู้ได้รับรางวัล
  1. กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางวัลการทูตสาธารณะปี 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่สมควรได้รับรางวัล ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ ภาคสื่อมวลชน จำนวน 9 คน
  2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาจากรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองให้เหลือ 3 ราย เพื่อเสนอต่อกรรมการมูลนิธิไทยเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้าย
 5. กรอบเวลา
  1. เปิดรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
  2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงเดือนกันยายน
  3. คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลและมอบรางวัลในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ได้แนบแบบเสนอชื่อฯ สำหรับการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Public Diplomacy Award – PDA 2022) พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการทูตวัฒนธรรม 02-203-5000 ต่อ 22068 หรือ มูลนิธิไทย 02-203-5000 ต่อ 11031 ในเวลาราชการ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

กระทรวงการต่างประเทศ

1 กรกฎาคม 2565

__________________________________________________________________________________________________________________

แบบเสนอชื่อฯ สำหรับการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๕ (Public Diplomacy Award – PDA 2022)