Connecting People Through Goodwill and Friendship

เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

 

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ (Public Diplomacy Award 2023) แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการทูตสาธารณะของไทย (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึง การดำเนินงานใด ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยม การยอมรับให้แก่ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย และ/หรือความเป็นไทยในหมู่ชาวต่างประเทศ

 

รางวัลการทูตสาธารณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์
ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ
การยอมรับ ความชื่นชม ความนิยม ให้แก่ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทย จนเป็นที่ประจักษ์
ในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

๒. ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และ/หรือช่วยเสริมพลังบวกและอำนาจละมุนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

 

ข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ มีดังนี้

 

จำนวนรางวัล

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ – ๓ รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสัญชาติไทยหรือต่างชาติ

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ

 • บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมอันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทูตสาธารณะ โดยได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ
 • ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

 

ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

 • บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น
 • สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย

 

รายละเอียดรางวัล

 • การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” ซึ่งจะจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 • ถ้วยรางวัลที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
 • การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัลจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/รางวัล

 

ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล

คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิไทย ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม ๙ คน จะร่วมกันพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทยซึ่งเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย

 

กรอบเวลา

 • เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๓ เดือน)
 • คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
 • คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
 • พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาตามเอกสารแนบ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๓๑ หรืออีเมล [email protected]

 

มูลนิธิไทย

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

แบบเสนอชื่อ

เอกสารข้อมูลการทูตสาธารณะและรางวัลการทูตสาธารณะ https://drive.google.com/file/d/1QXliuDSFlqUBCyo-agpHI3eacT8ZBsSb/view?usp=sharing