Connecting People Through Goodwill and Friendship

เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี ๒๕๖๗

 

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี ๒๕๖๗ (Thailand’s Public Diplomacy Award 2024 – TPDA2024) จำนวน ๑ – ๓ รางวัล ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ไทยและต่างชาติ ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยมไทย คนไทย และความเป็นไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในหมู่ชาวต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมงานด้านการทูตสาธารณะของไทย

๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น

๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักว่าสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี ๒๕๖๗ มีดังนี้

 

จำนวนรางวัล

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ – ๓ รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถือสัญชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้

 

ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี ๒๕๖๗

 • บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น
 • สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย                                                                                                               

 

รายละเอียดรางวัล

 • การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” ซึ่งจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 • ถ้วยรางวัลจำลองที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
 • การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 • ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัลจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/รางวัล

 

ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล

 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะของไทยประจำปี ๒๕๖๗
 • ภายใต้คณะกรรมการมูลนิธิไทย ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการ-มูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม ๑๐ คน จะร่วมกันพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ-มูลนิธิไทยซึ่งเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย

 

กรอบเวลา

 • เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันแถลงข่าว (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓ เดือน) โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว
 • คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทย
 • คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะตัดสินผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ และประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
 • พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ๒๕๖๗ ตามที่ผู้ได้รับรางวัล กระทรวงฯ และมูลนิธิไทยเห็นเหมาะสม

 

การสงวนสิทธิ์

 • การตัดสินรางวัลเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการมูลนิธิไทยและถือว่าเป็นที่ยุติโดยจะประกาศผลเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วหากมีความประพฤติไม่เหมาะสมในเวลาต่อมา คณะกรรมการมูลนิธิไทยสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนชื่อจากถ้วยรางวัล และจากรายชื่อบนป้ายเกียรติยศที่ติดแสดงอยู่ที่กระทรวงฯ

 

ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม QR code โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๓๐-๑ หรืออีเมล [email protected]

 

 

มูลนิธิไทย

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗